به وب سایت خیریه مهر انصار خوش آمدید

امير المؤمنين على عليه السّلام:

سخن مرد، وسیلۀ سنجش خرد اوست.

Blog Category List